1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge

TÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklemektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

 1511 programı, ülke ihtiyaçlarının belirlenerek teknolojik açıdan kuruluşların yönlendirilmesi, kapasitenin yeterli olmadığı alanlarda proje destekleri ile kapasite oluşumunu tetiklemesi, kısa ve orta vadede yapılacak proje bazlı desteklerle uzun vadede sürdürülebilir teknolojik gelişimi sağlanması oldukça önemli görülmektedir.

 Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. İki aşamalı başvuru ile proje kabulü yapılacak durumlar çağrı duyurusunda açıklanacaktır.

 Programda sağlanan destek oranı

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

 

Desteklenen giderler

 1. a) Personel giderleri
 2. b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri
 3. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 4. d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 5. e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 6. f) Malzeme ve sarf giderleri
 7. g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

 Çağrı Duyurusu

Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

 Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?

Sektör büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer üreten, Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri proje yürütücüsü olabilirler. Bu program ile yayımlanan çağrı duyurusundaki kapsamda önerilecek projelerden en az ulusal düzeyde; ürün ve/veya süreçte getireceği yenilikleri, ortaya koyması ve hedeflenen yeniliğin pazar ve sektördeki (yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre farklılıkları, avantajları ve üstünlüklerinin açıkça belirtilmesi beklenmektedir.

 Proje Öneri Başvurusu

Çağrılara başvurular PRODİS uygulaması üzerinden yapılabilecektir.

 Duyurulan proje çağrısına yapılacak proje öneri başvurusunun, konu ve amaçları, çağrı konu ve kapsamı ile ilişkisi, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY111) hazırlanarak TÜBİTAK’a iletilir. Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.

 Değerlendirme Kriterleri

 1. Çağrı konu ve kapsamına uygunluk,
 2. Endüstriyel AR-GE içeriği, teknoloji düzeyi, yenilikçilik yönü
 3. Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu
 4. Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

 Açık Çağrılar

 TÜBİTAK tarafından, 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. kapsamında mevcutta açık olan çağrılara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-acik-cagrilar

İLETİŞİM
Ayrıntılı bilgi için bizi arayın.
 • Beşevler Mh. Aktaş Sk Bursa
 • +90 224 443 70 90
 • +90 224 443 70 91