Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

 

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

 

Destek Kapsamı:
Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında desteklenen projeler dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak destek oranı ile desteklenir. Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır.
Destek miktarı: Üst limit yoktur.
Destek oranı: Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %50’dir. Min %40- Max %60 oranında destek verilmektedir. (Harcama kalemlerine göre değişiklik gösterir, hiç bir şekilde %60’ı aşamaz)

İlave destek aşağıda sıralanan durumlarda verilir:

A.  Ar-Ge patentle sonuçlanırsa,

B.  Özgün ürünlerden kaynaklanan satış hasılatı varsa,

C.  Yurtiçi Ar-Ge kuruluşlarından (Türkiye’deki bir üniversite ve/veya TÜBİTAK’a bağlı kurumlardan) Ar-Ge hizmeti satın alınıyorsa,

D.  Kuruluş teknoparkta yerleşik ise,

E.  Ar-Ge faaliyeti öncelikli teknoloji alanında ise.

Destek süresi: Proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır.
Desteklenen gider kalemleri; 
a) Personel giderleri,
b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirler arası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
d) Malzeme ve sarf giderleri,
e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz – 31 Aralık dönemlerinde yapılan harcamalar beyan edilir. Destek oranında hibe geri ödenir.

 

Desteklenmeyen gider kalemleri;

a) Katma değer vergisi,

b) Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,

c) Kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,

d) Dağıtım, pazarlama ve reklam giderleri,

e) Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri,

f) AGY100, AGY300 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe giderleri, yeminli mali müşavirlik giderleri, sekreterlik vb. idari giderler,

g) Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

h) Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,

i) Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

j) Taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri,

k) Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,

l) Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

m) Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

n) Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,

o) Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

p) Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

q) Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

r) Ofis, depo, stand kira giderleri,

s) İnşaat ve tesisat giderleri,

t) Kırtasiye giderleri,

u) CE (test giderleri desteklenir) ve kalite belgelendirme giderleri,

 

Proje başvurusu nasıl yapılır?

Programa 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak kanuni ve işmerkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

 

Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 2.000.000 TL sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

İLETİŞİM
Ayrıntılı bilgi için bizi arayın.
  • Beşevler Mh. Aktaş Sk Bursa
  • +90 224 443 70 90
  • +90 224 443 70 91